Obchvat města Chrudim

Z MÉDIÍ

I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17

Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Slatiňany – Ždírec n. O. – Žďár nad Sázavou. Městem Chrudim byla dosud vedena průtahem Pardubickou ulicí přes křižovatku „ Na Bídě “ na Masarykovo náměstí a dále ulicemi Palackého a Obce Ležáků po západní části městského komunikačního okruhu (MKO). Na průtahu bylo několik dopravních závad a křižovatek se světelným signalizačním zařízením. Stávající vedení a parametry silnice I/37 nevyhovovaly narůstajícím intenzitám dopravy. Proto bylo přistoupeno ke stavbě obchvatu, jehož hlavní trasu tvoří 5,850 km dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Začátek stavby navazuje na úsek Jesničánky–Medlešice, který je již několik let v provozu.
 Vybudování přeložky silnice I/37 je řešením umožňujícím odlehčení západní poloviny MKO a rovněž východní části města. Přeložka silnice I/37 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Rovněž převezme značnou část dopravního zatížení města Chrudim ve směru sever–jih a odvede značnou část tranzitní dopravy. Její úplné odvedení z města nastane až s realizací navazující stavby přeložky silnice I/37 v úseku křižovatky I/17 – Slatiňany.


 Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80 (dvoupruhová, směrově nerozdělená s návrhovou rychlostí 80 km/h). Pouze od začátku úseku až k MÚK Vestec je přeložka silnice I/37 navržena v kategorii S 11,5/100, jako polovina na tomto úseku výhledově uvažované čtyřpruhové komunikace S 22,5/100. Současně s hlavní trasou bude vybudována přeložka silnice I/17 a přeložky komunikací III. třídy. Součástí stavby je celkem sedm mostních objektů z toho jsou dva na přeložce silnice I/37 a jeden na přeložce silnice I/17. Na přeložce silnice I/37 tvoří jeden z mostů údolní estakádu délky 550 m. Kromě terénních rozdílů estakáda překlenuje rovněž řeku Chrudimku a železniční trať Chrudim – Hrochův Týnec. Stavba řeší přeložky inženýrských sítí – vodovody, kanalizace, sdělovací a silnoproudá vedení, plynovody a přeložku horkovodu elektrárny Opatovice. V neposlední řadě se stavba věnuje vegetačním úpravám.


 Netradičním způsobem je řešeno odvedení srážkových vod v celé oblasti křižovatky MÚK I/17. Srážkové vody jsou ve finální fázi zaústěny do vsakovacího systému, který je tvořen soustavou zasakovacích štěrkových per o celkové délce bezmála 1,5 km. Soustavu doplňují bloky Nidaplast umožňující rovněž zasakování srážkových vod. Vody z vozovky jsou předčištěny v sedimentačních nádržích. Celý systém vyžaduje regulovaný přítok vody a tedy značný retenční prostor při přívalových srážkách. Pro retenci jsou proto využity obě „oka“ mimoúrovňové křižovatky. Životnost zasakovacích štěrkových per se předpokládá 20 let. Systém je možno tlakově pročistit.


 Začátek projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17 se datuje rokem 2004. V roce 2008 byla vytvořena zadávací dokumentace stavby. Následovalo několik aktualizací dokumentace DSP. Samotná stavba byla zahájena na jaře roku 2013.


 S pracemi na realizační dokumentaci bylo započato dva měsíce před zahájením stavby. Skutečnost, že od návrhu dokumentace DSP k samotné realizaci uplynulo delší časové období, s sebou přinášela komplikace, způsobené zejména změnami norem a technických podmínek, které se za tuto poměrně dlouhou dobu odehrály.


 Na vypracování realizační dokumentace stavby se podíleli zejména kolegové z firmy SUDOP Praha, střediska silnic a dálnic. RDS mostních objektů řešily celkem tři projekční firmy. Třem mostním objektům se věnovali kolegové z krélovehradeckého střediska SUDOPu a po dvou mostních objektech navrhovali ve firmách Valbek a MDS Projekt. Pro přeložky některých inženýrských sítí byli do zpracovatelského týmu zapojeni i externí spolupracovníci SUDOPu Praha. Všem kolegům za spolupráci na této stavbě patří poděkování. S předstihem před zahájením stavby (konkrétně v letech 2011 a 2012) byl v několika fázích proveden poměrně rozsáhlý archeologický průzkum. Předpokládané historické osídlení v dané lokalitě bylo potvrzeno nálezem mnoha archeologicky cenných předmětů. Stavbu realizovalo sdružení firem Eurovia, M-Silnice a Porr.


 Po třech stavebních sezónách realizace zdárně dospěla až k uvedení do provozu (statut předčasného užívání díla). Slavnostní otevření stavby za účasti premiéra, ministra dopravy, hejtmana, starosty a dalších významných činitelů proběhlo 16. 12. 2015. Dokončovací práce probíhaly do poloviny roku 2016 a následně proběhla kolaudační řízení – 6/2016.

 ***

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
 Název stavby: Medlešice I/37 Chrudim – křižovatka obchvat, I/17
 Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Zhotovitel stavby: „SDRUŽENÍ CHRUDIM úsek (Eurovia, Medlešice I/37 Chrudim M-– Silnice silnice obchvat, a I/Porr) 17“
Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
 HIP: Ing. Marek Stádník
 liniová novostavba – S 11,5 /80
 Druh stavby: (v úseku ZÚ – MÚK Vestec je přeložka silnice
 I/37 navržena v kategorii S 11,5/100.)
 Délka stavby: 5,850 km
 Náklady: 1,081 mld.Kč (bez DPH) – cena dle OTSKP
 Místo stavby: Pardubický kraj
 Katastrální Mikulovice, Medlešice, Chrudim,
 území: Topol, Kočí, Vlčnov
– 19 silničních SO
– 7 mostních SO z toho jsou 2 na přeložce
 silnice I/37 a 1 na přeložce silnice I/17
 Přehled – 11 vodohospodářských SO
 stavebních – 18 sdělovacích a elektro SO
 objektů: – 3 přeložky plynovodů
– 1 přeložka horkovodu
– 3 SO z řady pozemních staveb
– 5 SO z řady přípravy a úpravy území

 I/37 Chrudim Bypass, Medlešice – Road I/17 Section The I/17 Road is led across Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Slatiňany – Ždírec n. O. – Žďár nad Sázavou. Crossing the municipality of Chrudim, it was led through Pardubická Street, “Na Bídě” Intersection, then running through Masaryk Square, and Palackého and Obce Ležáků Street through the western part of the city ring road. A number of traffic problems and intersections with light signalling devices occur on the route. Existing route and parameters of I/37 road did not meet the increasing traffic intensity. Therefore it was decided to construct a bypass; the main route will be a 5.850-km-long section of I/37 road relocation between the municipality of Medlešice and the intersection with I/17 road. The beginning of the construction connects to Jesničánky– Medlešice section that has been in operation for a few years.

30.09.2016 | Silnice a železnice (Marek Stádník)» zpět na stranu Z médií
ÚSEK I/17
CHRUDIM-SLATIŇANY
POPIS STAVBY AKTUÁLNÍ STAV DOKUMENTY