Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Popis stavby

popis-i37-mapka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou. Chrudimí je vedena průtahem po západní části městského komunikačního okruhu (MKO). Na průtahu je několik dopravních závad a křižovatek se světelnou signalizací. Intenzita dopravy ve městě patří mezi největší v Pardubickém kraji. Dopravní kapacita MKO je dána příčným uspořádáním, množstvím křižovatek, obsluhou přilehlého území a v neposlední řadě i množstvím chodců v této oblasti. Souhrn těchto faktorů řadí MKO v Chrudimi mezi kritické úseky na silnici I/37 a jeho vytíženost je na hranici kapacity.

popis-i37-data

Vybudování obchvatu silnice I/37 je jediným možným řešením pro odlehčení západní poloviny MKO a v širší návaznosti i východní části města, které přinese efekt ve zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v daných oblastech města a ve snížení negativních účinků dopravy na celkové životní prostředí a obyvatele. Obchvat převezme maximální část dopravní zátěže ve směru sever – jih a veškerou tranzitní dopravu. Napojením na již vybudovaný úsek silnice I/37 Jesničánky – Medlešice současně umožní rychlejší a kvalitnější napojení spádové oblasti města Chrudim na dálnici D 11.

Z převážné části vede trasa přeložky přes zemědělsky obdělávané území. Trasa je v souladu s územním plánem Chrudimi.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Hlavní trasu stavby tvoří 5 850 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Obchvat je veden volnou východní trasou mimo obytnou zástavbu města Chrudim. Začátek obchvatu navazuje na již dokončenou přeložku silnice I/37 Jesničánky – Medlešice, a to jihovýchodně od obce Medlešice. Levostranným obloukem směřuje do nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Vestec se silnicí III/34026 Chrudim – Ostřešany, která bude sloužit jako hlavní dopravní přivaděč do města Chrudim, a to převážně ze směru od Pardubic. Dále prolukou mezi zemědělským areálem a zástavbu obce Vestec, kde prochází zářezem hloubky přibližně 6 metrů, pokračuje na mostní estakádu přes údolí řeky Chrudimky a železniční trať Chrudim – Hrochův Týnec. Pravostranným obloukem v zářezu hloubky kolem 6,5 metrů pak obchvat pokračuje ke křížení se silnicí II/340 Chrudim – Topol, kterou překračuje vrchem, a konec úseku je v nově vybudované mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/17, která bude sloužit jako druhý dopravní přivaděč do města Chrudim.

Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80 (dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 80 km/h). Pouze v úseku od začátku území po MÚK Vestec je přeložka silnice I/37 navržena v kategorii S 11,5/100, jako polovina na tomto úseku výhledově uvažované čtyřpruhové komunikace S 22,5/100.

Současně s hlavní trasou bude vybudována přeložka silnice I/17 a několik přeložek komunikací III. třídy.

Převážná část stavby bude realizována mimo zástavbu a stávající komunikace, takže ji bude možné provádět bez výraznějšího vlivu na okolí. Některé stavební objekty si vyžádají úplné nebo částečné omezení provozu na stávajících komunikacích. Pro období výstavby jsou navrženy provizorní přeložky některých dotčených úseků silnic. V rámci výstavby přeložky bude nezbytné přeložit řadu inženýrských sítí, kam spadá i přeložka tranzitního plynovou a horkovodu.

Hluková studie byla zpracována v souladu s postupy uvedenými v platných „Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy“. Z důvodu ochrany venkovního prostoru obytné zástavby je v km 2,620-2,685 navržena protihluková stěna z železobetonu s pohltivou vrstvou. Celková délka stěny je přibližně 70 metrů, její výška bude 1,5 metru nad terénem. Protihluková stěna v délce 556 metrů je navržena také na celé mostní estakádě v km 2,956. Protože je přeložka vedena mimo zastavěná území, nedojde k demolici žádných významných objektů. Počítá se pouze s běžnými demolicemi nevyhovujících propustků a drobných objektů v rámci přípravy území před zahájením stavby.

Příprava stavby byla zahájena přeložkami inženýrských sítí – elektro objektů a sdělovacích objektů.