Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Aktuální stav

11. června 2016

otevřen sjezd z obchvatu u Medlešic

prosinec 2015

Otevření dokončené I. etapy obchvatu Chrudimi 16. prosince 2015.

29. března 2016

Zvýšení maximální povolené rychlosti na 90 km/h.

srpen 2014

spuštěna okružní křižovatka u Vestce a další související části stavby

srpen 2014

přejímací a kolaudační řízení mostu u Vestce

prosinec 2014 Poslanecká sněmovna PČR schválila návrh rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015.
srpen 2014

schválena náhradní výsadba za dřeviny pokácené v trase obchvatu

červen 2014

do předčasného užívání předán most u Vestce

duben 2014

spuštění provizorní komunikace pro výstavbu mimoúrovňové křižovatky silnice I/17 u Kočí.

prosinec 2013

kolaudace a zprovoznění okružní křižovatky „U Guláška“

prosinec 2013

schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 – na pokračování I. etapy obchvatu je počítáno s částkou 514 mil. Kč

listopad 2013

kolaudace a otevření mostu s komunikací propojující I/37 a silnici Ostřešany - Chrudim

listopad 2013

schválení nového Územního plánu města Chrudim

říjen 2013

zahájení stavby okružní křižovatky „U Guláška“

srpen 2013

dokončení přeložky horkovodu

červenec 2013

schválení rozpočtového opatření SFDI – navýšení rozpočtu obchvatu o 124,215 mil. Kč (na celkovou aktuální částku 289,215 mil. Kč)

březen 2013

předání staveniště zhotoviteli, zahájení stavebních prací

únor 2013

schválení rozpočtového opatření SFDI – navýšení rozpočtu obchvatu o 65 mil. Kč (na celkovou aktuální částku 165 mil. Kč)

leden 2013

návštěva ministra dopravy Zbyňka Stanjury v Chrudimi

prosinec 2012

schválení rozpočtu SFDI na rok 2013 – na zahájení obchvatu vyčleněna částka 100 mil. Kč

2011 - 2012

realizace záchranného archeologického průzkumu

2011

vydání stavebního povolení

2009

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem (sdružení firem Eurovia, M-Silnice a PSVS Praha)

2009

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele

2008

schválení Územního plánu obce Kočí

2006

zahájení výkupů pozemků

2005

vydání územního rozhodnutí

2001

schválení investičního záměru obchvatu

2001

schválení změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Chrudim (konečná podoba trasování obchvatu)

1996

vydání stanoviska EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí)

1996

schválení Územního plánu sídelního útvaru Chrudim (včetně 2 variant tras obchvatu)