Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17

Datum: 30. 9. 2015 Autor: Silnice a železnice (Lukáš Sokol)

Město Chrudim patří k dopravně přetíženým tepnám Pardubického kraje. Vybudováním přeložky silnice I/17 vzniká řešení umožňující odlehčení západní poloviny MKO a rovněž východní části města Chrudim. Přeložka silnice I/17 přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Přeložka převezme značnou část dopravního zatížení města Chrudim ve směru sever - jih a rovněž odvede z města tranzitní dopravu. Plný efekt ovšem bude patrný po vybudování navazující stavby dalšího úseku přeložky silnice I/37, a to stavby I/37 křižovatka I/17 - Slatiňany.

 Hlavní trasu stavby tvoří 5 850 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Společnost M-SILNICE a.s. je členem sdružení této stavby a podílí se na realizaci přeložky v KM 3,200 - 4,970 vč. realizace dalších stavebních objektů.
Obchvat je veden volnou východní trasou mimo obytnou zástavbu města Chrudim. Začátek obchvatu navazuje na již dokončenou přeložku silnice I/37 Jesničánky - Medlešice, a to jihovýchodně od obce Medlešice. Levostranným obloukem směřuje do nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Vestec se silnicí III/34026 Chrudim -Ostřešany, která bude sloužit jako hlavní dopravní přivaděč do města Chrudim, a to převážně ze směru od Pardubic. Dále prolukou mezi zemědělským areálem a zástavbu obce Vestec, kde prochází zářezem hloubky přibližně 6 metrů, pokračuje na mostní estakádu přes údolí řeky Chrudimky a železniční trať Chrudim - Hrochův Týnec. Pravostranným obloukem v zářezu hloubky cca 6,5 metrů pak obchvat pokračuje ke křížení se silnicí II/340 Chrudim - Topol, kterou překračuje vrchem, a konec úseku je v nově vybudované mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/17, která bude sloužit jako druhý dopravní přivaděč do města Chrudim.
 Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80 (dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 80 km/h). Pouze v úseku od začátku území po MÚK Vestec je přeložka silnice I/37 navržena v kategorii S 11,5/100, jako polovina na tomto úseku výhledově uvažované čtyřpruhové komunikace S 22,5/100.
 Současně s hlavní trasou je vybudována přeložka silnice I/17 a několik přeložek komunikací III. třídy.
 Převážná část stavby je realizována mimo zástavbu a stávající komunikace, takže ji bylo možné provádět bez výraznějšího vlivu na okolí. Některé stavební objekty si vyžádaly úplné nebo částečné omezení provozu na stávajících komunikacích. Pro období výstavby byly navrženy provizorní přeložky některých dotčených úseků silnic, v rámci nichž bylo nezbytné přeložit řadu inženýrských sítí, kam spadala i přeložka tranzitního plynovou a horkovodu. Na úseku společnosti M-SILNICE a. s. bylo sejmuto 26 tis m3 ornice, provedeno 140 tis. m3 odkopávek a 219 tis. m3 násypů vč. aktivní zóny.
 Z důvodu ochrany venkovního prostoru obytné zástavby je v km 2,620 - 2,685 navržena protihluková stěna z železobetonu s pohltivou vrstvou. Celková délka stěny je přibližně 70 metrů, její výška činí 1,5 metru nad terénem. Protihluková stěna v délce 556 metrů je navržena také na celé mostní estakádě v km 2,956. Součástí stavby je přeložka horkovodu a několika dalších inženýrských sítí drobnějšího charakteru.
 Přes značně široké údolí vodního toku řeky Chrudimky, ve kterém zároveň prochází železniční trať Chrudim - Hrochův Týnec, byla vybudována mostní estakáda (most SO 204). Jedná se o most o 13 polích převádějící komunikaci I/37. Převáděná komunikace I/37 má v celé délce kategorijní uspořádání S 11,5/80. Betonová mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení třídy A podle ČSN 73 62 03/86 změna a, b. U tohoto mostního objektu společnost M-SILNICE a. s. realizuje kompletní založení a spodní stavbu mostu, dále mostní římsy a protihlukovou stěnu.
 Zahájení vlastní realizace stavby obchvatu v dubnu 2013 předcházel archeologický průzkum prováděný od července 2011. Stavba bude investorovi předána do předčasného užívání v prosinci 2015 a smluvně bude zcela dokončena v srpnu 2016. Do termínu dokončení se budou provádět zejména opravy komunikací dotčených stavbou.

 ***

 I/37 Chrudim Bypass, Medlešice - Road I/17 Section The town Chrudim is among the arterial roads of the Pardubice Region that are overloaded with traffic. The building of the road I/17 relocation will reduce the traffic load put on the western half of the Municipal Road Circuit and the eastern part of Chrudim. The road I/17 diversion will enhance the traffic flow and safety and decrease the negative traffic impacts on the environment. The road relocation will take on a significant part of the Chrudim traffic load in the north-south direction and it will take the transit traffic away from the town. The full effect will be apparent after the following construction of the next road I/37 relocation section is built, namely the construction of the I/37 intersection I/17 - Slatiňany.