Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Instalace protinámrazového systému estakády, 2016
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Práce na obchvatu - 8. září 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015
Asfaltování mostu I/17 úsek Chrudim - Kočí, 17. 6. 2015

Popis stavby

popis-i17-mapka-velka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou. Chrudimí je vedena průtahem po západní části měst-ského komunikačního okruhu (MKO). Na průtahu je několik dopravních závad a křižovatek se světelnou signalizací. Intenzita dopravy ve městě patří mezi největší v Pardubickém kraji. Dopravní kapacita MKO je dána příčným uspořádáním, množstvím křižovatek, obsluhou přilehlého území a v neposlední řadě i množstvím chodců v této oblasti. Souhrn těchto faktorů řadí MKO v Chrudimi mezi kritické úseky na silnici I/37 a jeho vytíženost je na hranici kapacity.

popis-i17-data

Vybudování obchvatu silnice I/37 je jediným možným řešením pro odlehčení západní poloviny MKO. Obchvat převezme maximální část dopravní zátěže ve směru sever – jih a veškerou tranzitní dopravu. Napojením předmětné stavby na již vybudovaný úsek silnice I/37 Jesničánky – Medlešice a připravovaný úsek Medlešice – křiž. I/17 současně umožní rychlejší a kvalitnější napojení spádové oblasti města Chrudim na dálnici D11.

Vybudování přeložky silnice I/37 významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Realizace této stavby zajistí podstatné zlepšení životního prostředí ve Slatiňanech. Sníží se zde ekvivalentní hladina hluku a emise výfukových plynů. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a podstatně se omezí možnost střetů automobilové dopravy s chodci.

Komunikace bude po dobudování předmětného úseku součástí aglomerační osy Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Slatiňany.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany je druhým úsekem navazujícím na předchozí úsek Medlešice – křiž. I/17 v místě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnic I/17 a I/37. Na tento úsek je navrhovaná stavba směrově i výškově napojena. Stavba dále pokračuje západně od obce Vlčnov, v násypové partii prochází mezi obcí Orel a městem Slatiňany, kde křižuje stávající silnici II/358 a železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod. Trasa se poté stáčí k jihu a v dostatečné vzdálenosti podél obytné zástavby Slatiňan se napojuje na stávající silnici I/37 v prostoru Návesního rybníka. Z převážné části je trasa přeložky vedena přes zemědělsky obdělávané území. Niveleta přeložky silnice I/37 je v celé délce podřízena stávající morfologii terénu, vedené křižujících se komunikací a železniční trati.

Zmíněná přeložka silnice I/37 je směrově nerozdělená, dvoupruhová komunikace v kategorii S 11,5/80, délky 4 563 metrů.

Převážná část stavby bude realizována mimo obytnou zástavbu a stávající komunikace, takže ji bude možné provádět bez výraznějšího vlivu na okolí. Některé stavební objekty si však vyžádají úplné nebo částečné omezení na provozovaných komunikacích. Pro úplné uzavírky jsou navrženy možné objízdné trasy po okolních komunikacích.

Z důvodu připravované průmyslové zóny Slatiňany v km 3,32 vpravo je těleso hlavní trasy rozšířeno pro případné možné vybudování napojení na přeložku silnice I/37 stykovou křižovatkou s řadicími pruhy a odbočovacím a připojovacím pruhem.

Součástí stavby je vybudování tří křižovatek, sedmi mostních objektů, protihlukových opatření a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Současně s hlavní trasou budou vybudovány i přeložky silnic nižších tříd. Komunikace hlavní trasy kříží dvě vodoteče (Vlčnovský a Slatiňanský potok) a železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod.

Postup výstavby jednotlivých stavebních objektů bude závislý na zachování veřejného provozu na silnicích spojujících místní cíle s případným vyznačením objízdné trasy. Stavba je navržena k provedení ve třech na sebe navazujících etapách. V první etapě budou provedeny přeložky inženýrských sítí a příprava území. Ve druhé etapě dojde k realizaci mostních objektů a k přípravě zemních prací hlavní trasy. Poslední etapa zahrnuje realizaci silničních objektů a dokončovací práce.

Přeložka komunikace I/37 a navazujících silnic nižších tříd je v souladu s územním plánem města Slatiňany.